Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michaela Holá, IČ 04440960, se sídlem Pilská 19/4, 198 00 Praha 14 – Hostavice (dále jen: „správce“).

Jak mě můžete kontaktovat?

Veškeré aktuální kontaktní údaje nalezenete na podstánce kontakt.

Účely a právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

 • poskytnutí služby nebo uzavírání smluv
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení Vašich dotazů a žádostí
 • plnění zákonných povinností
 • ochrana svých práv

Právní důvody jsou:

 • plnění smlouvy při poskytování služeb nebo uzavírání smluv
 • splnění zákonných povinnosti
 • oprávněný zájem v případě ochrany mých práv

Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a po jak dlouho dobu?

 1. Pro účely poskytování mých služeb nebo uzavírání smluv o Vás mohu zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně název obchodní firmy, adresu sídla firmy, IČO, DIČ a číslo bankovního účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů nemohu zaručit poskytnutí mých služeb nebo uzavření smlouvy. Osobní údaje mohu zpracovávat až 10 let od poskytnutí služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo a ani nedojde, údaje budou smazány do dvou měsíců od skončení poslední komunikace. Dva měsíce se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově kontaktu za účelem poskytnutí služeb.
 2. Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí mohu zpracovávat jméno, příjmení, e-mailovou adresu popřípadě telefonní číslo. Bez těchto údajů nejsem schopna zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje mohu zpracovávat až 10 let od vyřízení Vaší žádosti.
 3. Vaše osobní údaje mohu v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud mi to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Uživatel uděluje Správci obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Správce musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

 1. Wedos - služby zajišťující provozování webu, emailová komunikace
 2. Google – emailová komunikace a dokumenty
 3. Fakturoid – zpracování fakturačních údajů

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Doporučuji Vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budu informovat, kdykoli to bude možné.