Podmínky ochrany osobních údajů

Toto jsou Podmínky ochrany osobních údajů fyzické osoby, OSVČ, Michaeli Holé, se sídlem Pilské 19/4, Praha 14 – Hostavice, 198 00 IČ: 04440960, zapsané v Živnostenském rejstříku.

Jako správcem osobních údajů bych Vás ráda informovala o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

Jak mě můžete kontaktovat?

Veškeré aktuální kontaktní údaje nalezenete na podstánce kontakt.

Účely a právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

 • poskytnutí služby nebo uzavírání smluv
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení Vašich dotazů a žádostí
 • plnění zákonných povinností
 • ochrana svých práv

Právní důvody jsou:

 • plnění smlouvy při poskytování služeb nebo uzavírání smluv
 • splnění zákonných povinnosti
 • oprávněný zájem v případě ochrany mých práv

Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a po jak dlouho dobu?

 1. Pro účely poskytování mých služeb nebo uzavírání smluv o Vás mohu zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně název obchodní firmy, adresu sídla firmy, IČO, DIČ a číslo bankovního účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů nemohu zaručit poskytnutí mých služeb nebo uzavření smlouvy. Osobní údaje mohu zpracovávat až 10 let od poskytnutí služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do dvou měsíců od skončení poslední komunikace. Dva měsíce se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově kontaktu za účelem poskytnutí služeb.
 2. Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí mohu zpracovávat jméno, příjmení, e-mailovou adresu popřípadě telefonní číslo. Bez těchto údajů nejsem schopna zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje mohu zpracovávat až 10 let od vyřízení Vaší žádosti.
 3. Vaše osobní údaje mohu v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud mi to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávané žádné třetí straně.

Vaše práva

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo na:

 • přístup k osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • přenositelnost osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz

Popis Vašich práv

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo ode mě dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba, po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
 • v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání,

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abych opravila nepřesné údaje, případně je doplnila, a to v souladu s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, abych Vaše osobní údaje vymazala za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musím pro Vás vymazat a to pouze za předpokladu, že:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
 • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování,
 • zpracování je protiprávní,
 • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti,

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abych zpracování Vašich osobních údajů omezila, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.

Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abych Vám předala Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.

Právo vznést námitku

Toto právo znamená, že máte právo vnést námitku proti jakémukoliv přímému marketingu. Právo vznést námitku lze také obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – „oprávněného zájmu“ nebo „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech“. K tomuto právu viz článek 21 GDPR.

Vznést námitku můžete na moji e-mailovou adresu info@parukymichaela.cz.