Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, předávací protokol a seznam pokynů ke správné údržbě.
 3. K uplatnění reklamace slouží daňový doklad.

Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „Reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího:
  • v kterékoliv jeho provozovně. Adresy provozoven jsou uvedené na webových stránkách zde
  • zasláním výrobku přepravní službou na kteroukoliv jeho provozovnu. Adresy provozoven jsou uvedené na webových stránkách zde
 3. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určená v příslušném daňovém dokladu.
 4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží a to zejména předložením příslušného daňového dokladu.
 5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.                       V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován. Pokud Kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 6. Kupující nemá právo uplatni reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v předávacím protokolu.
 2. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
 3. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 4. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 5. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 6. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

Výjimky z odpovědnosti za vady

 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
  • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z ceny a vada je zaevidována v předávacím protokolu,
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či třetí stranou nebo mechanickým poškozením zboží,
  • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,
  • vada vzniklá zanedbáním péče o zboží,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je výrobcem určeno,
  • poškození v důsledku vyšší moci,
  • nevyhovující parametry výrobku při užívání, které byli stanovené Kupujícím pro vytvoření Zboží,
  • pokud Kupující byl upozorněn Prodávajícím, že výrobek, vyroben na míru pro Kupujícího není vhodný a tato informace je zaevidována v předávacím protokolu

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2021